फोटो ग्यालरी

नगरपालिकास्तरीय बाल भेला कार्यक्रम 

नगरपालिकास्तरीय बाल भेला कार्यक्रम

सूचना,संचार तथा प्रबिधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम जेठ १८-१९ ,२०७३ 

सूचना,संचार तथा प्रबिधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम जेठ १८-१९ ,२०७३

वडा भेला तथा घुम्ती सेवा कार्यक्रम २०७२ 

वडा भेला तथा घुम्ती सेवा कार्यक्रम २०७२

तेश्रो नगरपरिषद्बाट आ.ब.२०७३/७४ को नीति,कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्दै कार्यकारी अधिकृत श्री बाबुराम पल्ली 

तेश्रो नगरपरिषद्बाट आ.ब.२०७३/७४ को नीति,कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्दै कार्यकारी अधिकृत श्री बाबुराम पल्ली