FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

अपाङ्ग भएका नागरिकहरुको विवरण उपलब्ध गराइदिनुहुने सम्बन्धमा - श्री वडा कार्यालय सबै

दरखास्त फाराम

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४

स्थानीय शासन स्रोत पुस्तिका

स्थानीय तहका लागि मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइएका नमूना कानूनहरूको संगालो

युवा लक्षित व्यवसायिक तरकारी उत्पादन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना (कृषि विकास शाखा)

तरकारी ब्लकमा आवद्दता सम्बन्धी सूचना (कृषि विकास शाखा)

Pages