FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

,

लक्षित व्यवसायिक बाख्रा फर्म सुधार र युवा लक्षित साना फर्म अनुदानको दरखास्त आव्हान सम्बन्धि सूचना (पशु विकास शाखा)

मेलमिलापकर्ता सुचिकृत सम्बन्धमा- श्री वडा कार्यालय सबै

अपाङ्ग भएका नागरिकहरुको विवरण उपलब्ध गराइदिनुहुने सम्बन्धमा - श्री वडा कार्यालय सबै

दरखास्त फाराम

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४

स्थानीय शासन स्रोत पुस्तिका

स्थानीय तहका लागि मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइएका नमूना कानूनहरूको संगालो

Pages